Naujienos
images/slides/00.jpg

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių  ir savivaldybių  švietimo  įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ skelbia konkursą Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1.  turėti  pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti  ne  mažesnę  kaip  3  metų  profesinės  veiklos, kuri atitinka  VI  ar  aukštesnį  kvalifikacijų  lygį  pagal  Lietuvos kvalifikacijų  sandaros  aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2010  m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 "Dėl Lietuvos kvalifikacijų  sandaros  aprašo  patvirtinimo",  patirtį  ir  švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

2.4. turėti mokyklos vykdomų profesinio mokymo programų sektoriuje 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį.

3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių  ir savivaldybių  švietimo  įstaigų (išskyrus  aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės  kalbos  mokėjimo  kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl  valstybinės  kalbos  mokėjimo  kategorijų  patvirtinimo  ir įgyvendinimo“ reikalavimus.

7. Ne  žemesniu  kaip  B1 kalbos  mokėjimo  lygiu (pagal Bendruosiuose  Europos  kalbų metmenyse nustatytą ir  apibūdintą šešių  kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš  trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse;

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. Vadovavimo   švietimo   įstaigai  gaires,  kuriose  išdėstyti pretendento  siūlymai dėl  atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų,  prioritetų,  jų  įgyvendinimo  būdų  ir  kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos   partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo  ir informavimo (dalykinio    bendravimo)  įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame  Lietuvos  Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių   švietimo  įstaigų (išskyrus  aukštąsias  mokyklas)  vadovams  aprašo  patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją; Kompetencijų vertinimo ataskaitai gauti, pretendentas per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos turi registruotis Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos posėdis vyks 2019 m. lapkričio 21 d. 10 val.

Pretendentas ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 8 d. įskaitytinai pateikia dokumentus tiesiogiai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriui (A.Volano g. 2, Vilnius, 107 arba 108 kab.) pirmadieniais – ketvirtadienias nuo 9.00 iki 11.00 val. ir nuo 14.00 iki 16.00 val., penktadieniais nuo 9.00 iki 11.00 val., elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba registruotu laišku adresu A.Volano g. 2, 01516 Vilnius Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriui. Jei pretendentas siuntė dokumentus elektroniniu paštu arba registruotu paštu, dokumentų originalai, pateikiami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriui atrankos dieną. Smulkesnė informacija teikiama telefonais (8 5) 2191107, (8 5) 2191108.

Konkurso paskelbimo data 2019-06-28

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V- 296
(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos  12 d. įsakymo Nr. V-824  redakcija)

2019 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

I. Pagrindinis priėmimas

Veiksmai

Data

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2019 m. birželio 1 d. – liepos 29 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2019 m. birželio 1 d. – liepos 29 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2019 m. liepos 30 d. – rugpjūčio 1 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2019 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.

II. Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2019 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 29 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2019 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.

III. Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2019 m. lapkričio 11 d. – gruodžio 11 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2019 m. lapkričio 11 d. – gruodžio 11 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2019 m. gruodžio 16 d. – gruodžio 17 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2019 m. gruodžio 18 d. – gruodžio 20 d.

Stojantieji prašymus dėl priėmimo mokytis specialybės Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre pateikia internetinėje svetainėje www.lamabpo.lt. nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 26 d.
Atvykus į centrą sudaroma galimybė naudotis prieiga prie interneto prašymui pateikti.

Specialybės pasirinkimo ir prašymų priimti mokytis klausimais konsultuojame atvykus adresu Gedimino g. 81, Radviliškis ir tel. (8 422) 53957, 86551630, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Reikalingi dokumentai:

  1. išsilavinimo dokumentas,
  2. sveikatos pažymėjimas 086/a formos,
  3. sveikatos pažymėjimas 027-1/a formos,
  4. dvi nuotraukos 3x4,
  5. specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.

Ruošiami B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojai

Vairavimo mokyklos liudijimas

Liudijimas galioja nuo 2011-09-06

Suteiktų mokykloms liudijimų sąrašas VKTI puslapyje

Direktorius: Jonas Pravilonis

Atsakingas už vairuotojų pirminį mokymą:
Algimantas Vaicekauskas

Darbo laikas:
I-IV
08:00-16:45 pietūs 12:30-13:00
V
08:00-15:30 pietūs 12:00-12:30

 

Nuo 2018-09-03 iki 2019-01-31 mokosi grupė AH17.

Pamokos vyksta:

trečiadieniais  11:55-12:40

 

Gedimino g. 81,
LT-82168 Radviliškis,

tel. 8 422 53957,
fax. 8 422 53682,

el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras
ĮMONĖS KODAS 190977872
Gedimino g. 81, 82168
Radviliškis

Tel.: 8 422 53957
Mob.: 8 655 01630
Faks.: 8 422 53682

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

http://www.rtvmc.lt

Kontaktai
Direktorius Jonas Pravilonis 8 422 53957
Sekretorė Jurgita Barsienė 8 422 53957
8 655 01630
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stanislava Kavaliauskienė 8 422 53957
Praktinio mokymo vadovas Alvidas Slavinskas 8 422 53957
Padėjėjas ūkio reikalams Vidmantas Stuknys 8 422 53957
Vyr. buhalterė Irena Elinauskienė 8 422 52401
Vyresnioji socialinė pedagogė Silva Bosienė 8 422 54105
Projektų vadovė Jolanta Krivickienė 8 688 86919
Bendrabutis Nr.2 Gedimino g. 79 8 422 51987
Bendrabutis Nr.3 Gedimino g. 77 8 422 54637

 

Licencija vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas papildyta šiomis modulinėmis profesinio mokymo programomis:
Staliaus profesinio mokymo programa, kodas T43073204
Suvirintojo profesinio mokymo programa, kodas T43071502
Kambarių tvarkytojo profesinio mokymo programa, kodai P21101302, T21101302
Virėjo profesinio mokymo programa, kodai M44101304, P21101303, T21101303

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre vykdomos šios mokymo programos:

Apdailininko (statybininko) programa.
Mokymosi laikotarpiu jaunuoliai įgyja daug žinių ir išlavina įgūdžius dirbdami apdailos darbus. Jie išmoksta paruošiamųjų darbų (šalinti senus dažų sluoksnius, tinkuoti, glaistyti), atlikti patalpų apdailos darbus (tapetuoti, dažyti, kloti grindų dangas, klijuoti plyteles ir kt.), renovuoti pastatų išorę (dažyti, tinkuoti dekoratyviniu tinku ir kt.). Trečiame kurse mokiniai mokosi normuoti medžiagas, bendrauti su klientais, patarti jiems skoningai įrengti patalpas.

Floristo programa.

Būsimasis floristas susipažins su  floristinio dizaino stiliais, komponavimo būdais, išmoks  komponuoti puokštes, girliandas, vainikus, sodinti ir persodinti augalus, atsižvelgiant į jų biologines savybes. Gebės apipavidalinti vitriną, interjerą, dekoruoti stalą. Pažins augalus, mokės gėles paruošti komponavimui. Žinos apskaitos rūšis versle, gėlių, augalų pateikimą prekybai, kaip dirbti su klientais.

Staliaus programa.
Būsimieji staliai mokosi naujose šiuolaikinėmis vokiškomis staklėmis ir įrankiais aprūpintose dirbtuvėse. Pirmais mokslo metais mokiniai gilinasi į medienos paslaptis, rankiniais įrankiais gamina įvairius gaminius iš medienos. Antrame ir trečiame kurse jie gamina europinio standarto duris, langus, baldus ir kitus sudėtingus gaminius. Jaunuoliai gerai susipažįsta su šiuolaikinėmis technologijomis ir įgyja gerus savarankiško darbo įgūdžius, todėl baigę mokyklą, nesunkiai įsidarbina ir adaptuojasi darbo kolektyve.

Šaltkalvio programa.
Mokiniai susipažįsta su pagrindinėmis šaltkalvystės operacijomis ir atlieka įvairius metalo darbus, mokosi suvirinimo ir kalvystės darbų. Gabūs mokiniai, padedant patyrusiems profesijos mokytojams, atlieka įvairius užsakymus. Šaltkalvystės dirbtuvėse yra gaminami laiptų ir balkono turėklai, langų grotos, kapinių tvorelės, tvoros, vartai ir dar daug metalo gaminių, kuriuos užsakovai gali pasirinkti iš katalogų arba pagal individualius užsakymus. Paskutiniais mokymosi metais gabūs būsimieji šaltkalviai atlieka įvairius darbus savarankiškai.

Viešbučio darbuotojo programa.
Centro laboratorijose ir moderniame viešbutyje mokiniai išmoksta priimti ir apgyvendinti viešbučio svečius, paruošti, išvalyti gyvenamąsias ir pagalbines patalpas, keisti patalynę, skalbinius, skalbti, lyginti, sudaryti valgiaraštį, paruošti ir pateikti nesudėtingus patiekalus ir gėrimus, serviruoti stalus. Mokiniai supažindinami su pagrindinėmis užsienio kalbos sąvokomis, išmoksta naudotis kompiuteriu, telefonu, faksu. Tai perspektyvi specialybė, baigusių mokyklą laukia darbas viešbučiuose, svečių namuose, poilsio įstaigose.

Virėjo programa.
Profesija labai reikalinga ir populiari. Jaunuoliai mokosi modernioje vakarietiškai įrengtoje virtuvėje. Jie supažindinami su virtuvės įranga, maisto produktų sandėliavimu, išmoksta gaminti salotas, mišraines, virti sriubas, ruošti įvairius mėsos ir žuvies patiekalus, sudarinėti valgiaraščius. Trečiais mokymo metais virėjai tobulina įgytas žinias ir įgūdžius, atlieka gamybinę praktiką. Ne tik mokytis įdomu, bet ir baigus lengviau įsidarbinti, kai esi įpratęs dirbti su naujausia technika. Mokiniai dalyvauja mokyklos ir miesto parodose, dengia mokyklos šventinius stalus, aptarnauja svečius.

Automobilių mechaniko programa.
Šiuolaikinis automobilių mechanikas turi gerai mokėti naudotis įvairia diagnostine įranga, atlikti automobilių testavimo, reguliavimo darbus, paruošti automobilį techninei apžiūrai. Centro automechaninės dirbtuvės aprūpintos naujausia kompiuterine BOSCH automobilių remonto įranga. Baigę centrą mokiniai įsidarbina automobilių remonto dirbtuvėse, autoservisuose.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras (senas pavadinimas Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras, LRPRC) – valstybinė profesinio rengimo institucija, veikianti Šiaulių apskrityje, Radviliškio mieste. Jos pagrindiniai tikslai:

  • telkti Lietuvos Respublikoje gyvenančius jaunuolius, turinčius negalią bei jų šeimas, globėjus ir kitus šiais interesais veikiančius asmenis ir skatinti visapusišką sutrikusio intelekto žmonių integraciją į visuomenę;
  • skatinti intelekto sutrikimo ekologinę, medicininę ir socialinę prevenciją, kuo ankstesnį jo nustatymą, taip pat medicininės, socialinės, edukacinės, profesinės, t.y. psichosocialinės neįgalių žmonių reabiliatcijos metodų plėtrą ir praktinį jų įgyvendinimą;
  • teikti pagalbą jaunuolių ir suaugusių neįgaliųjų šeimoms, realizuoti jų socialinius, kultūrinius ir kitus poreikius.

LRPRC buvo atidarytas ir pristatytas visuomenei 1994 metų gegužės 24 dieną. LRPRC pradėtas kurti 1993 metais, padedant Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybei bei remiant Lietuvos Vyriausybei. Įkurta 1962 metais, ši mokymo įstaiga nuėjo ilgą kelią nuo profesinės technikos mokyklos iki Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro, kuriame vykdomas neįgaliųjų mokymas ir socializacija. Neįgaliųjų jaunuolių ugdymo idėja, materialinė ir metodinė parama perimta iš Vokietijos Pietų Heseno profesinio rengimo įmonės BBW. Šioje įmonėje įgūdžius tobulino 50 centro darbuotojų, su įmonės veikla susipažino daugiau kaip 100 LRPRC dirbančiųjų.

LRPRC vykdė profesinę ir visuomeninę neįgaliųjų jaunuolių reabilitaciją, taikė psichologines, pedagogines ir kitokias ugdymo priemones ir perteikė specialybių praktinius įgūdžius. Čia mokėsi mokiniai, baigę specialiąsias mokyklas, pagrindinių bendrojo lavinimo mokyklų specialiąsias klases ir turintys nežymų intelekto sutrikimą, fizinių judėjimo ar kompleksinių sutrikimų bei mokiniai įgiję pagrindinį išsilavinimą. LRPRC buvo galima įgyti lengvų drabužių siuvėjo, kaimo verslų darbininko (želdinių tvarkytojo), apdailininko, virėjo, staliaus, šaltkalvio, viešbučio darbuotojo, automobilių remontininko, virėjo ir padavėjo specialybes. 1996 metais buvo išleista pirmoji absolventų laida. Stalių ir siuvėjų specialybių mokiniai baigiamuosius egzaminus laikė pagal Vokietijos Friedbergo pramonės ir prekybos rūmų paruoštus egzaminų testus ir gavo tarptautinius sertifikatus, suteikiančius teisę dirbti Vakarų Europos šalyse.

2011-07-01 Centras buvo reorganizuotas ir sujungtas su Šeduvos technologijų ir verslo mokykla. Naujas įstaigos pavadinimas- Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras (RTVMC).

RTVMC