Projektinė veikla

Projektas "PROFESINĖ MOKYKLA VISIEMS"
Nr. 2015-1-LT01-KA102-013223

2015/2016 mokslo metais RTVMC kaip siunčiantis partneris dalyvauja projekte "Profesinė mokykla visiems".

Dotacijos gavėjas: Šiaulių profesinio rengimo centras

Projekto partneriai:
Joniškio žemės ūkio mokykla
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras
VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras

Projekto tikslai:
- Gerinti profesinio mokymo(si) paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių.
- Vystyti asmenų, dirbančių su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių, specifines profesines kompetencijas.
- Didinti konsorciumo narių įstaigų tarptautiškumą per tarptautinius mobilumus, gerinti darbuotojų užsienio kalbos kompetencijas.

Tikslams pasiekti formuojami pagrindiniai uždaviniai:
- Parengti metodines rekomendacijas mokytojams, profesijos mokytojams, socialiniams darbuotojams, specialiesiems pedagogams ir kitiems ugdymo proceso dalyviams darbui su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais. Rekomendacijas pristatyti konsorciumo narių susirinkimų (metodinių pasitarimų, posėdžių ir kt.) metu.
- Sudaryti prielaidas plėsti ir didinti specialiųjų poreikių turinčių asmenų ugdymo metodus bei būdus, gerinti teikiamų profesinio mokymo paslaugų kokybę, prisidėti prie konsorciumo narių strateginiuose planuose numatytų tikslų įgyvendinimo.
- Sudaryti prielaidos konsorciumo narių mokytojams, profesijos mokytojams, socialiniams darbuotojams, specialiesiems pedagogams ir kitiems ugdymo proceso dalyviams įgyti patirties, žinių, kaip numatyti skirtingus ugdymo tikslus, atsižvelgiant į skirtingus mokinių, esančių toje pačioje grupėje gebėjimus, kaip diferencijuoti mokymo turinį, kaip lanksčiai organizuoti darbą pamokose ir pan.
- Skatinti konsorciumo narių darbuotojų profesinį tobulėjimą per tarptautinį mobilumą, gerinti užsienio kalbos kompetencijas per aktyvią komunikaciją mobilumų metu.

Biudžetas: 35.944 EUR

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.